1. Att tänka och besluta – Kognition

På sätt och vis handlar alla Hjärnambassadens delområden om att tänka, men under den här rubriken är inriktningen på tänkande i allmänhet och beslutsfattande i synnerhet.

Det går att utveckla sitt allmänna tänkande på flera sätt:

* Att träna sig i ”djup förståelse” av ett ämne, och då också inse vad man inte kan.
* Att se konstruktivt på sina egna och andras misstag, och aktivt lära sig av dem.
* Att regelbundet avsätta tid för planerat tänkande, och att använda s.k. tankekartor.
* Att metodiskt använda sig av frågor för att vidareutveckla tidigare svar.

När det gäller beslutsfattande finns följande viktiga delfaktorer:

* Kognitiva tankefällor, bl.a. olika typer av bias (skevheter eller systematiska avvikelser).
* Att kunna resonera logiskt och dra adekvata slutsatser.
* Att kunna avgöra verkliga samband och genomskåda s.k. falska korrelationer.
* Att våga ta kalkylerade risker.
* Att ha insikt om och acceptera emotionernas stora inverkan på beslutsfattandet.

Hjärnan är fenomenal på att göra snabba bedömningar och att fatta snabba beslut, men många gånger tänker vi fel. Det går att lista omkring 100 typer av vanliga ”tankefel”, som vi alla gör var och varannan dag. Om man i sitt arbete ägnar mycket tid och kraft åt beslutsfattande är det av avgörande betydelse att känna till många av dessa, och att även kunna inse när man själv eller någon annan (i t.ex. en ledningsgrupp) gör sig skyldig till tankefel. Ett företag eller annan
organisation kan lida stor skada av att olika tankefel infiltrerar och dominerar ledningsarbetet och det strategiska beslutsfattandet.

Exempel på vanliga tankefel kan vara:

* Confirmation bias – man söker efter det som passar in i det man redan vet eller tycker, och bortser från det som inte passar in.

* Sunk cost fallacy – tid, pengar och energi som redan investerats i ett projekt får styra om
projektet ska få fortsätta eller läggas ner, istället för att projektets nuvarande och prognostiserade lönsamhet får avgöra.

Men teori är en sak och praktik en annan. Det är ofta enkelt att förstå och känna igen sig i varje enskilt tankefel vid en presentation, men betydligt svårare att inse när man själv mitt bland alla vardagens beslut gör sig skyldig till dem.

Till Tankesnurran

2. Att fokusera (Uppmärksamhet) >>

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!