3. Kreativitet, idéutveckling och problemlösning

Kreativitet kan betraktas ur många olika perspektiv, som alla går in i varandra. T.ex:

 • kognitiva aspekter på kreativitet
 • motivationens betydelse för kreativiteten
 • kreativa personligheter
 • kreativa arbetsmiljöer

Hjärnambassaden täcker alla dessa områden, men fokus ligger på de mer utpräglat kognitiva områdena ”idéutveckling” och ”problemlösning”.

Hjärnambassaden lär ut hur ledare och ledningsgrupper (men även andra anställda) kan förädla sitt kreativa tänkande, när det gäller affärsidéer och verksamhetsutveckling.

Kring idéutveckling och problemlösning ger Hjärnambassaden:

 • föreläsningar
 • utbildningar
 • konsulttjänster (analys- och utvecklingsarbete)
 • kreativ träning (individuellt och i grupp)

Exempel på områden som tas upp:

 • Associationernas kraft. Genomgång av långtidsminnets associativa aktivering och det associativa tänkandets betydelse för idéutveckling.
 • ”Planerat tänkande” och ”tankekartor” – hur funkar det?
 • ”Brainstorming” – vilket är det optimala upplägget?
 • Vikten av att förstå vad man vet och att inse vad man inte vet.
 • Vad innebär det att förstå något på djupet?
 • Hur tar man till vara på sina egna och andras misstag och misslyckade idéer?
 • Att metodiskt använda konstruktiva frågor för idéutveckling och problemlösning.
 • Inkubation – den kreativa pausen. Företagets dolda potential!
 • Vikten av att främja uppmärksamheten och att motverka kognitiv stress.