3. Kreativitet, idéutveckling och problemlösning

Kreativitet kan betraktas ur många olika perspektiv, som alla går in i varandra. T.ex:

 • kognitiva (tankeinriktade) aspekter på kreativitet
 • motivationens betydelse för kreativiteten
 • kreativa personligheter
 • kreativa arbetsmiljöer

Hjärnambassaden täcker alla dessa områden, men fokus ligger på de mer utpräglat kognitiva områdena ”idéutveckling” och ”problemlösning” – med särskild inriktning på affärsidéer och verksamhetsutveckling. 

Exempel på områden som tas upp:

 • Associationernas kraft. Genomgång av långtidsminnets associativa aktivering och det associativa tänkandets betydelse för idéutveckling.
 • Inkubation – den kreativa pausen. Företagets dolda potential!
 • ”Planerat tänkande” och ”tankekartor” – hur funkar det?
 • ”Brainstorming” – vilket är det optimala upplägget?
 • Vikten av att förstå vad man vet och inse vad man inte vet.
 • Vad innebär det att förstå något på djupet?
 • Hur tar man till vara på sina egna och andras misstag och misslyckade idéer?
 • Att metodiskt använda konstruktiva frågor för idéutveckling och problemlösning.
 • Vikten av att främja uppmärksamheten och att motverka kognitiv stress.

Kring idéutveckling och problemlösning ger Hjärnambassaden:

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Teoretisk och praktisk kreativ träning (i grupp och individuellt).
 • Fördjupade konsulttjänster i form av återkommande analys- och utvecklingsarbete.