#6 Känsliga enkätfrågor med randomiserade svar

Del 6 i Hjärnambassadens ”Tänkarskola för beslutsfattare” handlar om hur du kan gå tillväga om du i en enkät vill ställa känsliga enkätfrågor till dina anställda.

Kanske vill du veta hur stor andel av företagets anställda som dricker för mycket, vill byta jobb eller upplever för mycket stress? Sannolikheten att få ärliga svar på sådana känsliga frågor minskar ofta om de tillfrågade tror att det kanske går att koppla svaren till enskilda individer – eller avdelningar. Så om det går att helt hoppa över att svara gör många det.

Svarsbortfall i enkäter kan skapa stora problem när det gäller den statistiska tillförlitligheten. För att undvika detta kan man använda följande metod, med så kallade ”randomiserade svar”.

EXEMPEL

Upplägg

Du är ansvarig för en omfattande arbetsmiljöundersökning på ett stort företag. För att få klarhet i vissa rykten som cirkulerat vill du bland annat gärna veta om de anställda någon gång den senaste månaden allvarligt funderat på att säga upp sig p.g.a. för hög stressnivå på jobbet.

För att få ärliga, men anonyma, svar bestämmer du dig för att använda metoden med randomiserade svar. Du väljer att använda en vanlig sexsidig tärning för att fördela frågorna slumpvis.

När det är dags att besvara stressfrågan får alla anställda i tur och ordning ställa sig bakom en skärm, där följande instruktioner finns att läsa:

1) Kasta tärningen en gång.

2) Om tärningen visar 1, 2, 3 eller 4 – svara då Ja eller Nej på frågan: visar tärningen ett udda antal prickar?

3) Om tärningen visar 5 eller 6 – svara då Ja eller Nej på frågan: har du någon gång den senaste månaden allvarligt funderat på att säga upp dig p.g.a. för hög stressnivå på jobbet?

Resultat

240 anställda deltar i undersökningen, varav 88 svarar Ja och 152 svarar Nej.

Du vet nu hur många som totalt svarade Ja eller Nej, men inte hur många Ja som hör till stressfrågan. Detta behöver du räkna ut.

Uträkning

OBS! Siffrorna bygger på sannolikheter och är därför ungefärliga, men i uträkningen skriver jag dem exakt.

1) Om tärningen visade 1, 2, 3 eller 4 skulle personen svara på tärningsfrågan. Sannolikheten är alltså 4/6 (eftersom det finns 6 sidor på tärningen) att en anställd fick svara på tärningsfrågan.

  • Då bör (4/6) * 240 = 160 personer ha svarat på tärningsfrågan.
  • Av dem bör 50 % ha svarat Ja (eftersom 1 och 3 på tärningen ger 2/4 möjliga utfall med udda prickar).
  • 50 % av 160 = 80 Ja-svar på tärningsfrågan.

2) Sannolikheten är 2/6 att en anställd fick svara på stressfrågan, d.v.s. resterande 80 personer av de 240 totalt.

3) Av samtliga 88 som svarade Ja i undersökningen var alltså 80 av svaren från dem som fick tärningsfrågan (se 1). Då blir antalet som svarade Ja på stressfrågan 88-80 = 8.

4) 8 delat med 80 (som ju var det totala antalet som svarade på stressfrågan) = 10 %.

Slutsats

Eftersom du använt ett slumpförfarande för att skapa en svarsgrupp med okända individer kan du nu generalisera stress-svararnas 10 % till samtliga anställda. Alltså vet du nu att ca 10 % av de totalt 240 anställda (ca 24 st) någon gång den senaste månaden allvarligt funderat på att säga upp sig p.g.a. stress.

Avslutning

Huvudpoängen med den här metoden är att de tillfrågade garanteras total anonymitet, eftersom frågeställaren inte vet vem som svarat på vilken fråga. Det finns därför ingen anledning för de tillfrågade att svara oärligt eller inte alls.

Olika varianter av metoden kan utformas. Man kan också passa på att ställa flera känsliga frågor vid samma tillfälle, utan att svaren går att koppla till varandra, och då använda samma typ av randomiseringsprocess för varje fråga.

Den som planerar enkäten måste bestämma vilka som ska delta. Vill man täcka in hela företaget eller bara en särskild grupp av anställda? Då är det viktigt att känna till att av statistiska skäl ger den här typen av randomiserade upplägg med tärningskast säkrare resultat ju fler anställda som deltar.

Är man osäker kring sitt upplägg är det bäst att rådfråga en statistiskt kunnig person.

* Vilka känsliga enkätfrågor skulle du vilja ställa till dina anställda?

* Vilka enkätfrågor skulle vara känsliga för dig själv att svara på?

*****

Tack för uppmärksamheten!